Anope 1.8.9.3131 - ChanServ
  Catalan . German . English . Spanish . French . Greek . Hungarian . Italian . Dutch . Polish . Portuguese . Russian . Turkish .
  | NickServ | ChanServ | OperServ | MemoServ | HostServ | BotServ |

 • HELP
  	ChanServ et permet registrar i controlar varis
  	aspectes dels canals. Sovint, ChanServ pot prevenir
  	a usuaris maliciosos "pendre" canals limitant
  	qui esta permés a tenir privilegis d'operador.
  	Les comandes disponibles estan llistades a continuació;
  	Per a utilitzar-los, escriu /msg ChanServ comanda.
  	Per més informació sobre una comanda especifica,
  	escriu /msg ChanServ HELP comanda.
  
  
  
 • EXPIRES
  
  	Tingues en compte que qualsevol canal que no sigui utilitzat durant
  	%d dies (al qual cap usuari a la llista d'accés
  	del canal entri en aquest periode de temps) sera
  	automaticament eliminat.
  
  
 • REGISTER
  	Sintaxis: REGISTER canal clau descripció
  
  	Registra un canal en la base de dades de ChanServ. Per a
  	utilitzar aquesta comanda, has de ser un operador en el
  	canal que intentis registrar. La clau es utilitzada amb
  	la comanda IDENTIFY per a permetre a altres fer
  	canvis en les opcions del canal posteriorment.
  	L'últim parametre, el qual ha de ser inclòs, és
  	una descripció general del propòsit del canal.
  
  	Quant registres un canal, ets reconegut com el
  	"fundador" del canal. El fundador del canal pot
  	canviar tots els parametres pel canal;
  	ChanServ també donarà al fundador privilegis d'operador
  	automaticamente quant l'usuari entri al canal.
  	Esbrina sobre la comanda ACCESS
  	(/msg ChanServ HELP ACCESS) Per més informació sobre
  	com donar aquests privilegis a altres usuaris del canal.
  
  	NOTA: Per registrar un canal has d'haver registrat
  	el teu nickname primer. Si encara no ho has fet, escriu
  	/msg ChanServ HELP per més informació de com fer-ho.
  
  
 • IDENTIFY
  	Sintaxis: IDENTIFY canal clau
  
  	T'identifica amb ChanServ com el fundador del canal especificat.
  	Moltes comandes requereixen que utilitzis aquesta comanda abans
  	d'utilitzar-los. La clau hauria de ser la mateixa que
  	vas enviar amb la comanda REGISTER.
  
  
 • LOGOUT
  	Sintaxis: LOGOUT canal nickname
  
  	Aquest comanda fa que el nickname donat ja no siguis identificat
  	en el canal especificat.
  
  	Si ets el fundador del canal, pots desconectar a
  	qui sigui, d'altra banda tan sols et pots desconnectar
  	a tu mateix.
  
  
 • DROP
  	Sintaxis: DROP canal
  
  	Desenregistra el canal especificat. Nomès pot ser utilitzat pel
  	fundador del canal, qui ha d'utilitzar primer la comanda
  	 IDENTIFY.
  
  
 • SET
  	Sintaxis: SET canal opció parametres
  
  	Li permet al fundador del canal establir varies opcions
  	del canal i altres informacions.
  
  	Opcions disponibles:
  
  	  FOUNDER    Estableix el fundador d'un canal
  	  SUCCESSOR   Estableix el successor d'un canal
  	  PASSWORD   Estableix el password del fundador
  	  DESC     Estableix la descripció del canal
  	  URL      Associa una URL amb el canal
  	  EMAIL     Associa un E-mail amb el canal
  	  ENTRYMSG   Estableix un missatge a enviar als
  	         usuaris quant entrin al canal
  	  BANTYPE    Estableix com els serveis posen bans
  	         en el canal
  	  MLOCK     Fixa els Modes de canal on o off
  	  KEEPTOPIC   Rete el topic quant el canal no
  	         esta en uso
  	  OPNOTICE   Envia una noticia quant les comandes
  	         OP/DEOP son utilitzats
  	  PEACE     Regula l'ús de comandes critiques
  	  PRIVATE    Oculta el canal de la comanda LIST
  	  RESTRICTED  Restringeix l'accés al canal
  	  SECURE    Activa les opcions de seguretat de ChanServ
  	  SECUREOPS   Estricte control de l'estatus de chanop
  	  SECUREFOUNDER Estricto control de l'estatus de fundador
  	         del canal
  	  SIGNKICK   Firma kicks fets amb la comanda KICK
  	  TOPICLOCK   El topic sols pot ser canviat amb
  	         TOPIC
  	  XOP      Canvia el sistema de privilegis d'usuari
  
  	Escriu /msg ChanServ HELP opció per més informació
  	sobre una opció en particular.
  
  
 • SET FOUNDER
  	Sintaxis: SET canal FOUNDER nick
  
  	Canvia el fundador d'un canal. El nou nickname ha de
  	ser un d'enregistrat.
  
  
 • SET SUCCESSOR
  	Sintaxis: SET canal SUCCESSOR nick
  
  	Canvia el successor d'un canal. Si el nickname fundador
  	caduca o es eliminat mentres el canal esta encara registrat,
  	el successor es convertira en el nou fundador del canal.
  	Però, si el successor ja te molts canals
  	registrats (%d), el canal sera eliminat, tal i com
  	si no hi haguès un successor. El nou nickname ha de ser un
  	d'enregistrat.
  
  
 • SET PASSWORD
  	Sintaxis: SET canal PASSWORD clau
  
  	Estableix la clau utilitzada per identificar-se com el
  	fundador del canal.
  
  
 • SET DESC
  	Sintaxis: SET canal DESC descripció
  
  	Estableix la descripció pel canal, la que es mostrada
  	amb les comandes LIST i INFO.
  
  
 • SET URL
  	Sintaxis: SET canal URL [url]
  
  	Associa l'URL especificada amb el canal. Aquesta URL sera mostrada
  	quant algu sol.liciti informació sobre el canal amb
  	la comanda INFO. Si no s'especifica cap parametre,
  	esborra la URL actual pel canal.
  
  
 • SET EMAIL
  	Sintaxis: SET canal EMAIL [direcció]
  
  	Associa l'adreça e-mail especificada amb el canal.
  	Aquesta adreça sera mostrada quant algu sol.liciti
  	informació sobre el canal amb la comanda INFO.
  	Si cap parametre es establert, borra l'adreça e-mail
  	actual pel canal.
  
  
 • SET ENTRYMSG
  	Sintaxis: SET canal ENTRYMSG [missatge]
  
  	Especifica el missatge que sera enviat via /notice als
  	usuaris quant ingressin al canal. Si cap parametre
  	es especificat, cap missatge sera enviat al entrar al canal.
  
  
 • SET BANTYPE
  	Sintaxis: SET canal BANTYPE tipus_de_ban
  
  	Especifica el tipus de ban que sera utilitzat pels
  	serveis quant necessitin banear algu
  	del teu canal.
  
  	Tipus de ban es un numero entre 0 i 3 que significa:
  
  	0: ban de la forma *!usuari@host
  	1: ban de la forma *!*usuari@host
  	2: ban de la forma *!*@host
  	3: ban de la forma *!*usuari@*.domini
  
  
 • SET KEEPTOPIC
  	Sintaxis: SET canal KEEPTOPIC {ON | OFF}
  
  	Habilita o deshabilita l'opció de retenció de topic
  	per un canal. Quant la retenció de topic esta
  	establerta, el topic pel canal sera recordat
  	ChanServ fins i tot després de que l'últim usuari
  	sorti del canal, i sigui restaurat la pròxima vegada que
  	el canal sigui creat.
  
  
 • SET TOPICLOCK
  	Sintàxi: SET canal TOPICLOCK {ON | OFF}
  
  	Habilita o deshabilita L'opció de fixació de topic
  	per a un canal. Quan la fixació de topic està
  	establerta, ChanServ no permetrà que el topico del canal
  	sigui canviat excepte amb la comanda TOPIC.
  
  
 • SET MLOCK
  	Sintàxi: SET canal MLOCK Modes
  
  	Estableix el paràmetre de fixació de Modes pel canal.
  	ChanServ et permet definir certs Modes de canal per a estar
  	sempre encesos o apagats o lliures d' estar un dels
  	anteriors.
  
  	El paràmetre Modes és construit de la mateixa forma
  	que La comanda /MODE; això significa, Modes seguits
  	per un + estan fixats encesos, i Modes seguits per
  	un - estan fixats apagats. tenir en compte que, a
  	difèrencia de La comanda MODE, cada us de SET MLOCK
  	esborrarà tots els Modes fixats prèviament abans de
  	establir els nous!
  
  	AdVeuretència: Si estableixes una clau amb fixació de Mode, com
  	en el segon exemple de més endevant, hauràs també d'establir la
  	Opció RESTRICTED pel canal (veure HELP SET RESTRICTED),
  	o qui sigui que entri al canal quan aquest és buit podrà veure la
  	clau!
  
  	Exemples:
  
  	  SET #canal MLOCK +nt-iklps
  	    Força els Modes n i t encesos, i els Modes i, k,
  	    l, p i s apagats. El Mode m és deixat lliure per a
  	    estar encès o apagat.
  
  	  SET #canal MLOCK +knst-ilmp mi-key
  	    Força els Modes k, n, s, i t encesos, i els Modes
  	    i, l, m, i p apagats. També força la clau del canal
  	    a ser "mi-clau".
  
  	  SET #canal MLOCK +
  	    Esborra la fixació de Modes; tots els Modes del canal
  	    són lliures d'estar encesos o apagats.
  
  
 • SET PEACE
  	Sintàxi: SET canal PEACE {ON | OFF}
  
  	Habilita o deshabilita l'opció de pau per a un
  	canal. Quan pau està establerta, un usuari no
  	podra expulsar, banejar o esborrar un estatus de canal
  	d'un usuari amb nivelll igual o superior a ell via
  	comandes de ChanServ.
  
  
 • SET PRIVATE
  	Sintàxi: SET canal PRIVATE {ON | OFF}
  
  	Habilita o deshabilita l'opció de privacitat per a un canal.
  	Quan privacitat està establerta, un /msg ChanServ LIST no
  	inclourà el canal en cap llista.
  
  
 • SET RESTRICTED
  	Sintàxi: SET canal RESTRICTED {ON | OFF}
  
  	Enables or disables the restricted access option for a
  	channel. When restricted access is set, users not on
  	the access list will instead be kicked and banned from the channel.
  
  
 • SET SECURE
  	Sintàxi: SET canal SECURE {ON | OFF}
  
  	Habilita o deshabilita les característiques de seguretat
  	de ChanServ per a un canal. Quan SECURE està
  	establert, només usuaris que haguin registrat els seus nicknames
  	amb ChanServ i haguin utilitzat IDENTIFY amb la seva clau els serà
  	atorgat accés al canal controlat per la llista de
  	accés.
  
  
 • SET SECUREOPS
  	Sintàxi: SET canal SECUREOPS {ON | OFF}
  
  	Habilita o deshabilita l'opció seguretat de ops per a un
  	canal. Quan seguretat de ops està establerta, usuaris
  	que no estaven a la llista d'usuaris no els serà permès
  	obtenir l' estatus d'operador de canal.
  
  
 • SET SECUREFOUNDER
  	Sintàxi: SET canal SECUREFOUNDER {ON | OFF}
  
  	Habilita o deshabilita l'opció seguretat de fundador per a
  	un canal. Quan seguretat de fundador està establerta, només
  	el fundador real podrà eliminar el canal, canviar la seva clau,
  	el seu fundador i el seu sucesor, i no aquells que estiguin identificats
  	amb ChanServ.
  
  
 • SET SIGNKICK
  	Sintàxi: SET canal SIGNKICK {ON | LEVEL | OFF}
  
  	Habilita o deshabilita els kicks firmats per a un
  	canal. Quan SIGNKICK està establert, kicks
  	fets amb la comanda ChanServ KICK tindran el
  	nick que ha fet servir la comanda en la raó.
  
  	Si uses LEVEL, aquells que tenen nivelll superior o
  	igual al nivelll SIGNKICK en el canal no tindran els seus kicks
  	firmats. Veure /msg ChanServ HELP LEVELS per a més informació.
  
  
 • SET XOP
  	Sintàxi: SET canal XOP {ON | OFF}
  
  	Habilita o deshabilita el sistema de llistes xOP per a un canal.
  	Quan XOP està establert, has de fer servir les comandes AOP/SOP/VOP
  	per a donar privilegis de canal a usuaris. D'altra manera
  	has de fer servir la comanda ACCESS.
  
  	Nota Tècnica: Quan canvies de llista d'accés a sistema
  	de llistes xOP, al teva definició de nivellls d'usuari serà
  	canviada, així que no tindras els mateixos valors si tornes a
  	canviar a llista de accés!
  
  	També hauries de comprovar si els teus usuaris estan a la llista xOP
  	corresponent després del canvi, ja que la deducció no és
  	sempre perfecta... de fet, no es recomana el fer servir llistes
  	xOP si vas canviar la definició de nivellls amb la comanda
  	LEVELS.
  
  	Canviar de llistes xOP al sistema de llistes d'accés no causa cap
  	problema.
  
  
 • SET OPNOTICE
  	Sintàxi: SET canal OPNOTICE {ON | OFF}
  
  	Habilita o deshabilita l'opció de op-notice per a un canal.
  	Quan op-notice està establert, ChanServ enviarà una noticia
  	a l'usuari del canal quan les comandes OP o DEOP siguin
  	utilitzades per a un usuari en el canal.
  
  
 • AOP
  	Sintàxi: AOP canal ADD nick
  	     AOP canal DEL {nick | instancia | llista}
  	     AOP canal LIST [mascara | llista]
  	     AOP canal CLEAR
  
  	Manté la llista OP (AutoOP) per a un canal. La llista
  	AOP li dóna a l'usuari el dret de ser automàticament
  	opejat en el teu canal, desbanejat o convidar-se a ell mateix en cas de
  	ser necesàri, mostrar el missatge de salutació al entrar, etc.
  
  	La comanda AOP ADD agrega al nickname donat a la llista
  	AOP.
  
  	La comanda AOP DEL esborra el nickname donat de la
  	llista AOP. Si una llista de instàncies és donada, aquestes
  	instàncies són esborrades. (Veure l'exemple per a LIST més
  	endevant.)
  
  	La comanda AOP LIST mostra la llista AOP. Si una
  	mascara amb comodí és donada, només les instàncies
  	que concordin amb la mascara són mostrades. Si una llista de
  	instàncies és donada, sols aquestes instàncies són mostrades;
  	per exemple:
  
  	  AOP #canal LIST 2-5,7-9
  	   Mostra instàncies de AOP enumerades 2 a 5 i
  	   7 a 9.
  
  	La comanda AOP CLEAR neteja totes les instàncies de la
  	llista AOP.
  
  	Les comandes AOP ADD i AOP DEL està limitats a
  	SOPs o superior, mentre que la comanda AOP CLEAR
  	sols pot ser utilitzada per el fundador del canal. Tot i així,
  	qualsevol usuari a la llista AOP pot usar la comanda
  	AOP LIST.
  
  	Aquesta comanda pot haVeure sigut deshabilitada per al teu canal.
  	Si aquest és el cas, has de fer servir la llista d'accés. Veure
  	/msg ChanServ HELP ACCESS per a informació sobre la llista
  	de accés i /msg ChanServ HELP SET XOP per a saber com canviar
  	entre la llista de accés i el sistema de llistes xOP.
  
  
 • HOP
  	Sintàxi: HOP canal ADD nick
  	     HOP canal DEL {nick | instancia | llista}
  	     HOP canal LIST [mascara | llista]
  	     HOP canal CLEAR
  
  	Manté la llista HOP (HalfOP) per a un canal. La llista
  	HOP li dóna a l'usuari el dret de ser automàticament
  	halfopejat en el teu canal.
  
  	La comanda HOP ADD agrega al nickname donat a la llista
  	HOP.
  
  	La comanda HOP DEL esborra el nickname donat de la
  	llista HOP. Si una llista d'instàncies és donada, aquestes
  	instàncies són esborrades. (Veure l'exemple per a LIST més
  	endevant.)
  
  	La comanda HOP LIST mostra la llista HOP. Si una
  	mascara amb comodí és donada, només les instàncies
  	que concordin amb la mascara són mostrades. Si una llista de
  	instàncies és donada, només aquestes instàncies són mostrades;
  	per exemple:
  
  	  HOP #canal LIST 2-5,7-9
  	   Mostra instàncies de HOP enumerades 2 a 5 y
  	   7 a 9.
  
  	La comanda HOP CLEAR neteja totes les instàncies de la
  	llista HOP.
  
  	Les comandes HOP ADD i HOP DEL estan limitades a
  	AOPs o superior, mentre que la comanda HOP CLEAR
  	sols pot ser utilitzada per el fundador del canal.
  
  	Aquesta comanda pot haber estat deshabilitada per al teu canal.
  	Si aquest és el cas, has de fer servir la llista d'accés. Veure
  	/msg ChanServ HELP ACCESS per a informació sobre la llista
  	d'accés i /msg ChanServ HELP SET XOP per a saber com canviar
  	entre la llista d'accés i el sistema de llistes xOP.
  
  
 • SOP
  	Sintàxi: SOP canal ADD nick
  	     SOP canal DEL {nick | instancia | llista}
  	     SOP canal LIST [mascara | llista]
  	     SOP canal CLEAR
  
  	Manté la llista SOP (SuperOP) per a un canal. La llista
  	SOP li dóna a l'usuari els drets donats per la llista AOP,
  	i agrega aquells necesaris per a utilitzar les llistes de
  	AutoKick i BadWords, enviar i llegir memos de canal, etc.
  
  	La comanda SOP ADD afegeix el nickname donat a la llista
  	SOP.
  
  	La comanda SOP DEL esborra el nickname donat de la
  	llista SOP. Si una llista d'instàncies és dada, aquestes
  	instàncies són esborrades. (Veure l'exemple per a LIST més
  	endevant.)
  
  	La comanda SOP LIST mostra la llista SOP. Si una
  	mascara amb comodí és donada, només les instàncies
  	coincidents amb la mascara són mostrades. Si una llista de
  	instàncies és donada, sols aquestes instàncies són mostrades;
  	per exemple:
  
  	  SOP #canal LIST 2-5,7-9
  	   Mostra instàncies de SOP enumerades 2 a 5 i
  	   7 a 9.
  
  	La comanda SOP CLEAR neteja totes les instàncies de la
  	llista SOP.
  
  	Les comandes SOP ADD, SOP DEL i SOP CLEAR estan
  	limitades al fundador del canal. Qualsecol usuari de la
  	llista AOP pot fer servir la comanda SOP LIST.
  
  	Aquesta comanda pot haber sigut deshabilitada per al teu canal.
  	Si aquest és el cas, has de fer servir la llista d'accés. Veure
  	/msg ChanServ HELP ACCESS per a informació sobre la llista
  	d'accés i /msg ChanServ HELP SET XOP per a saber com canviar
  	entre la llista d'accés i el sistema de llistes xOP.
  
  
 • VOP
  	Sintàxi: VOP canal ADD nick
  	     VOP canal DEL {nick | instancia | llista}
  	     VOP canal LIST [mascara | llista]
  	     VOP canal CLEAR
  
  	Manté la llista VOP (VOicePeople) per a un canal.
  	La llista VOP li dona a l'usuari el dret de ser
  	automàticament donat veu o donar-se veu a si mateix.
  
  	La comanda VOP ADD agrega el nickname donat a la llista
  	VOP.
  
  	La comanda VOP DEL esborra el nickname donat de la
  	llista VOP. Si una llista de instàncies és donada, aquestes
  	instàncies són esborrades. (Veure l'exemple per a LIST més
  	endevant.)
  
  	La comanda VOP LIST mostra la llista VOP. Si una
  	mascara amb comodí és donada, sols les instàncies
  	concordant amb la mascara són mostrades. Si una llista de
  	instàncies és donada, sols aquetes instàncies són mostrades;
  	per exemple:
  
  	  VOP #canal LIST 2-5,7-9
  	   mostra instàncies de VOP enumerades 2 a 5 i
  	   7 a 9.
  
  	La comanda VOP CLEAR neteja totes les instàncies de la
  	llista VOP.
  
  	Les comandes VOP ADD, VOP DEL i VOP LIST estan
  	limitades a AOPs o superior, mentre que la comanda
  	VOP CLEAR sols pot ser utilitzada per el fundador del
  	canal.
  
  	Aquesta comanda pot haber sigut deshabilitada per al teu canal.
  	Si aquest és el cas, has de fer servir la llista de accés. Veure
  	/msg ChanServ HELP ACCESS per a informació sobre la llista
  	d'accés i /msg ChanServ HELP SET XOP per a saber como canviar
  	entre la llista d'accés i el sistema de llistes xOP.
  
  
 • ACCESS
  	Sintàxi: ACCESS canal ADD nick nivell
  	     ACCESS canal DEL {nick | indices | llista}
  	     ACCESS canal LIST [mascara | llista]
  	     ACCESS canal CLEAR
  
  	Manté la llista d'accés per a un canal. La llista
  	de accés específica quins usuaris estan permesos a tenir
  	l'estatus d'operador de canal o accés a comandes de
  	ChanServ en el canal. Diferents nivellls d'usuaris permeten
  	accés a diferents subnivelles de privilegis;
  	/msg ChanServ HELP ACCESS LEVELS per a informació més
  	específica. Qualsevol nick no present a la llista de
  	accés té un nivelll 0.
  
  	La comanda ACCESS ADD afegeix el nickname donat a la llista
  	d'accés amb el nivelll d'usuari donat; si el nick ja està
  	present a la llista, el nivelll d'accés és canviat al
  	especificat en la comanda. El nivelll especificat
  	ha de ser menys que el de l'usuari que fa la comanda, i si
  	el nick ja està a la llista d'accés, l'accés actual
  	del nick ha de ser menor que l'accés de l'usuari que fa la
  	comanda.
  
  	La comanda ACCESS DEL esborra el nick donat de la llista
  	d'accés. Si una llista d'instàncies és donada, aquestes instàncies
  	són esborrades. (Veure l'exemple per a LIST més endevant.)
  
  	La comanda ACCESS LIST mostra la llista d'accés. Si
  	una mascara amb comodí és donada, sols aquestes instàncies
  	concordant amb la mascara són mostrades. Si una llista de
  	instàncies és donada, sols aquestes instàncies són mostrades; per
  	exemple:
  
  	  ACCESS #canal LIST 2-5,7-9
  	   llista instàncies d'accés numerades 2 fins 5 i
  	   7 fins a 9.
  
  	La comanda ACCESS CLEAR neteja totes les instàncies
  	de la llista d'accés.
  
  
 • ACCESS LEVELS
  	nivellls d'accés per a usuaris
  
  	Per defecte, els següents nivellls d'accés estan definits:
  
  	  Fundador  accés complet a les funcions de ChanServ;
  	           Op automàtico al entrar al canal. Notis
  	           que sols una persona pot tenir estatus
  	           de fundador (no pot ser donat fent servir la
  	           comanda ACCESS).
  	    10  accés a la comanda AKICK; Op automàtico.
  	     5  Op automàtico.
  	     3  Voice automàtico.
  	     0  Cap privilegi especial; pot ser opejat
  	           per altres ops (a menys que seguretat de
  	           ops estigui establerta).
  	    <0  No pot ser opejat.
  
  	Aquests nivellls poden ser canviats, o afegir-ne de nous,
  	fent servir la comanda LEVELS; escriu /msg ChanServ HELP LEVELS
  	per a més informació.
  
  
 • AKICK
  	Sintàxi: AKICK channel ADD {nick | mask} [reason]
  	     AKICK channel STICK mask
  	     AKICK channel UNSTICK mask
  	     AKICK channel DEL {nick | mask | entry-num | list}
  	     AKICK channel LIST [mask | entry-num | list]
  	     AKICK channel VIEW [mask | entry-num | list]
  	     AKICK canal ENFORCE
  	     AKICK canal CLEAR
  
  	Manté la llista d'AutoKicks per a un canal. Si
  	un usuari de la llista de Autokicks intenta entrar
  	al canal, ChanServ banejarà l'usuari del canal, després el
  	kickejarà.
  
  	La comanda AKICK ADD afegeix el nick o mascara de
  	usuari donat a la llista de Autokicks. Si una raó
  	es donada amb la comanda, aquesta raó serà utilitzada quan
  	l'usuari sigui kickejat; si no, la raó per defecte és
  	"Has sigut banejat del canal".
  	When akicking a registered nick the nickserv account
  	will be added to the akick list instead of the mask.
  	All users within that nickgroup will then be akicked.
  
  	La comanda AKICK STICK baneja permanent la mascara
  	donada en el canal. Si algú intenta treure el ban,
  	ChanServ l'establirà automàticament. No pot ser
  	usada per a nicks registrats.
  
  	La comanda AKICK UNSTICK cancela l'efecto de la
  	comanda AKICK STICK, així que serà possible esborrar
  	el ban del canal.
  
  	La comanda AKICK DEL esborra el nick o mascara donats
  	de la llista de AutoKicks. Tot i així, no esborra cap ban
  	posat per un AutoKick; aquells han de ser esborrats
  	manualment.
  
  	La comanda AKICK LIST mostra la llista de AutoKicks,
  	o opcionalment sols les instàncies de AutoKick
  	que concordin amb la mascara especificada.
  
  	La comanda AKICK VIEW és una versió més detallada
  	de la comanda AKICK LIST.
  
  	La comanda AKICK ENFORCE fa a ChanServ a forçar la
  	llista AKICK actual esborrant als usuaris que
  	concordin amb la mascara AKICK.
  
  	La comanda AKICK CLEAR neteja totes les instàncies
  	de la llista de akicks.
  
  
 • LEVELS
  	Sintàxi: LEVELS canal SET tipo nivell
  	    LEVELS canal {DIS | DISABLE} tipo
  	    LEVELS canal LIST
  	    LEVELS canal RESET
  
  	La comanda LEVELS permet un control fin sobre el
  	significat dels nivellls d'accés numèrics per a
  	canals. Amb aquesta comanda, pots definir el nivelll d'accés
  	requerit per a la majoria de les funcions de ChanServ.
  	(Les comandes SET FOUNDER i SET PASSWORD, així com
  	aquesta comanda estan sempre restringidws al fundador del
  	canal.)
  
  	LEVELS SET permet canviar el nivelll d'accés per a una funció
  	o un grup de funcions. LEVELS DISABLE (o DIS abreviat)
  	deshabilita una característica automàtica o prohibeix accés a una
  	funció per a totss excepte el fundador del canal.
  	LEVELS LIST mostra els nivellls actuals per a cada funció o
  	grup de funcions. LEVELS RESET restableix els nivellls als
  	nivellls per defecte d'un canal acabat de crear (Veure
  	HELP ACCESS LEVELS).
  
  	Per a una llista de les características i funcions a les que
  	se'ls pot canviar els nivellls, Veure HELP LEVELS DESC.
  
  
 • INFO
  	Sintàxi: INFO canal [ALL]
  
  	llista informació sobre el canal registrat donat,
  	incloent el seu fundador, temps de registració, últim
  	cop utilitzat, descripció i fixació de Modes, si existeixen.
  	Si ALL és especificat, el misatge d'entrada i
  	sucsesor també seran mostrats.
  
  	Per defecte, l'opció ALL està limitada a aquells
  	amb accés de fundador en el canal.
  
  
 • LIST
  	Sintàxi: LIST patró
  
  	llista tots els canals registrats concordant amb el patró
  	donat (canals amb l'opció PRIVATE establerta no són
  	llistats.)
  
  
 • OP
  	Sintàxi: OP [#canal [nick]]
  
  	Opeja al nick seleccionat en un canal. Si un nick no és
  	donat, t'opejarà a tu. Si el canal i el nick no són donats,
  	te opejarà en tots els canals en els que estiguis,
  	sempre i quan tinguis els permisos per a fer-ho.
  
  	Per defecte, limitat a AOPs o aquells amb nivelll d'
  	accés 5 i major en el canal.
  
  
 • DEOP
  	Sintàxi: DEOP [#canal [nick]]
  
  	Desopeja al nick seleccionado en un canal. Si el nick no és
  	donat, et desopejarà a tu. Si el canal i el nick no són donats,
  	et desopejarà a tu en tots els canals en els que estiguis,
  	sempre i quan tinguis els permisos per a fer-ho.
  
  	Per defecte, limitat a AOPs o aquells amb nivelll d'
  	accés 5 i major en el canal.
  
  
 • VOICE
  	Sintàxi: VOICE [#canal [nick]]
  
  	Dóna voice al nick seleccionat en un canal. Si el nick no
  	és donat, et donarà voice a ti. Si el canal i el nick no són
  	donats, et donarà voice en tots els canals en els que
  	estiguis, sempre i quan tinguis els permisos per a
  	fer-ho.
  
  	Per defecte, limitat AOPs o aquells amb nivelll d'
  	accés 5 i major en el canal, o a VOPs o aquells
  	amb nivelll 3 i major per a donar-se voice a si mateixos.
  
  
 • DEVOICE
  	Sintàxi: DEVOICE [#canal [nick]]
  
  	Treu voice al nick seleccionat en un canal. Si el nick no
  	és donat, et treurà voice a tu. Si el canal i el nick no són
  	donats, et treurà voice en tots els canals en els que
  	estiguis, sempre i quan tinguis els permisos per a fer-ho.
  
  	Per defecte, limitat a AOPs o aquells amb nivelll d'
  	accés 5 i major en el canal, o a VOPs o aquells amb
  	nivelll 3 i major per a donar-se voice a si mateixos.
  
  
 • HALFOP
  	Sintàxi: HALFOP [#canal [nick]]
  
  	Dóna Halfop al nick seleccionat en un canal. Si el nick no
  	és donat, et donarà halfop a tu. Si el canal i el nick no són
  	donats, et donarà halfop en tots els canals en els que
  	estiguis, sempre i quan tinguis els permisos per a fer-ho.
  
  	Per defecte, limitat a AOPs i aquells amb nivelll d'
  	accés 5 i major en el canal, o a HOPs o aquells amb nivelll
  	4 i major per a donar-se halfop a si mateixos.
  
  
 • DEHALFOP
  	Sintàxi: DEHALFOP [#canal [nick]]
  
  	Treu Halfop al nick seleccionat en un canal. Si el nick no
  	és donat, et treurà halfop a tu. Si el canal i el nick no són
  	donats, et treurà halfop en tots els canals en els que
  	estiguis, sempre i quan tinguis els permisos per a fer-ho.
  
  	Per defecte, limitat a AOPs i aquells amb nivelll d'
  	accés 5 i major en el canal, o a HOPs o aquells amb
  	nivelll 4 i major per a treure's halfop a si mateixos.
  
  
 • PROTECT
  	Sintàxi: PROTECT [#canal [nick]]
  
  	Protejeix al nick seleccionat en un canal. Si el nick no és
  	donat, et protegirà a tu. Si el canal i el nick no són donats,
  	et protejirà en tots els canals en els que
  	estiguis, sempre i quan tinguis els permisos per a fer-ho..
  
  	Per defecte, limitat al fundador, o a SOPs o aquells
  	amb nivell 10 i major en el canal per a protejerse a si
  	mismos.
  
  
 • DEPROTECT
  	Sintàxi: DEPROTECT [#canal [nick]]
  
  	Desprotejeix al nick seleccionat en un canal. Si el nick no
  	és donat, et desprotegirà a tu. Si el canal i el nick no són
  	donats, et desprotegirà en tots els canals en els que
  	estiguis, sempre i quan tinguis els permisos per a fer-ho..
  
  	Per defecte, limitat al fundador, o a SOPs o aquells
  	amb nivelll 10 i major en el canal per a desprotegir-se a
  	si mateixos.
  
  
 • OWNER
  	Sintàxi: OWNER [#canal]
  
  	Et dóna l'estatus de propietari del canal. Si el canal no
  	és donat, et donarà estatus de propietari en tots els canals en els que
  	estiguis, sempre i quan tinguis els permisos per a fer-ho.
  
  	Limitad a aquells amb nivelll de fundador en el canal.
  
  
 • DEOWNER
  	Sintàxi: DEOWNER [#canal]
  
  	Esborra l'estatus de propietari del canal. Si el canal no
  	és donat, esborra l'estatus de propietari en tots els canals en els que
  	estiguis, sempre i quan tinguis els permisos per a fer-ho.
  
  	Limitat a aquells amb nivelll de fundador en el canal.
  
  
 • INVITE
  	Sintàxi: INVITE canal
  
  	Li diu a ChanServ que et convidi al canal donat.
  
  	Per defecte, limitat a AOPs o aquells amb nivell 5
  	i major en el canal.
  
  
 • UNBAN
  	Sintàxi: UNBAN canal
  
  	Li diu a ChanServ que esborri tots els bans que no permeten que
  	entris al canal donat.
  
  	Per defecte, limitat a AOPs o aquells amb nivell 5
  	i major en el canal.
  
  
 • KICK
  	Sintàxi: KICK [#canal [nick [raó]]]
  
  	Kickeja al nick seleccionat en el canal. Si el nick no és
  	donat, et kickejara a tu. Si el canal i el nick no són donats,
  	et kickejarà en tots els canals en els que
  	estiguis, sempre i quan tinguis els permisos per a fer-ho.
  
  	Per defecte, limitat a AOPs o aquells amb nivell d'
  	accés 5 i major en el canal.
  
  
 • BAN
  	Sintàxi: BAN [#canal [nick [raó]]]
  
  	Baneja un nick seleccionat en un canal. Si el nick no
  	és donat, et banejarà a ti. Si el canal i el nick no són donats,
  	et banejara en tots els canals en els que
  	estiguis, sempre i quan tinguis els permisos per a fer-ho.
  
  	Per defecte, limitat a AOPs o aquells amb nivell d'
  	accés 5 i major en el canal.
  
  
 • TOPIC
  	Sintàxi: TOPIC canal [topico]
  
  	Fa a ChanServ establir el topic del canal al especificat.
  	Si el topic no és donat, un topic buit és establert.
  	Aquesta comanda és més util utilitzada en conjunt a SET
  	TOPICLOCK. Veure /msg ChanServ HELP SET TOPICLOCK
  	per a més informació.
  
  	Per defecte, limitat a aquells amb nivell de fundador
  	en el canal.
  
  
 • CLEAR
  	Sintàxi: CLEAR canal que
  
  	Li diu a ChanServ que netegi certs paràmetres en el canal.
  	que pot ser un dels següents:
  
  	   MODES  Reestableix totss los Modes en el canal (o sigui,
  	         neteja els Modes i,k,l,m,n,p,s,t).
  	   BANS   neteja tots els bans en el canal.
  	   EXCEPTS neteja tots els excepts en el canal.
  	   INVITES Clears all invites on the channel.
  	   OPS   Esborra estatus d'operador de canal(Mode +o)
  	         de tots els operadors de canal.
  	   HOPS   Removes channel-halfoperator status (mode +h) from
  	         all channel halfoperators, if supported.
  	   VOICES  Esborra l'estatus "voice" (Mode +v) de qui
  	         tingui aquest Mode establert.
  	   USERS  Explusa (kickea) tots els usuaris del canal.
  
  	Per defecte, el nivell d'accés en el canal ha de ser de
  	fundador.
  
  
 • GETKEY
  	Sintàxi: GETKEY canal
  
  	Retorna la clau del canal donat. Aquesta és una comanda
  	principalment per a ser utilitzada per bots i/o scripts,
  	així que el resultat és de la següent manera:
  
  	KEY 
  
  	key és "NO KEY" si no hi ha key establerta.
  
  
 • SENDPASS
  	Sintàxi: SENDPASS canal
  
  	Envia la clau del canal donat a l'adresa email establerta
  	en l'arxiu del nickname del fundador. Aquesta comanda
  	és sumament útil per a recuperar claus perdudes.
  
  	pot ser limitat a Operadors de IRC en certas xarxes.
  
  	Aquesta comanda no és disponible quan l'encriptació està habilitada.
  
  
 • SERVADMIN HELP
  
  	Les següents comandes estan disponibles per a administradors
  	de serveis:
  
  	  STATUS   Retorna el nivell d'accés actual d'un
  	          usuari en un canal
  	  CLIST   llista tots els canals en els que l'usuari
  	        sigui fundador
  
  	Administradors de serveis també poden eliminar un canal
  	sense haver d'identificar-se per mitjà d'una clau, i poden
  	Veure l'accés, AKICK, i paràmetres de les llistes de nivells per a
  	qualsevol canal.
  
  
 • SERVADMIN LOGOUT
  	Sintàxi: LOGOUT canal [nickname]
  
  	Aquesta comanda ha fa que el nick seleccionat no sigui identificat
  	pel canal donat.
  
  	Si tu ets el fundador del canal, pots desconectar a
  	qui sigui, sinó només et pots desconectar a
  	tu mateix.
  
  	Si ets un administrador de serveis, pots
  	desconectar a qui sigui d'un canal sense ser el fundador
  	del canal. A més, pots omitir el paràmetro nickname;
  	això desconectara a tots els usuaris identificados
  	del canal.
  
  
 • SERVADMIN DROP
  	Sintàxi: DROP canal
  
  	Desregistra el canal donat. Només
  	administradors de serveis poden eliminar un
  	canal per el qual no s'haguin identificado.
  
  
 • SERVADMIN SET
  
  	Administradors de serveis poden tambié establir la
  	Opció NOEXPIRE, amb la qual s'evita que els canals
  	expirin. A més, administradors de
  	serveis poden establir opcions per a qualsevol canal
  	sense haver d'identificarse per clau en el canal.
  
  
 • SERVADMIN SET NOEXPIRE
  	Sintàxi: SET canal NOEXPIRE {ON | OFF}
  
  	Estableix si el canal expirarà. Establint-lo
  	a ON evita que el canal expiri.
  
  	limitat a administradors de serveis.
  
  
 • SERVADMIN INFO
  
  	Administradors de serveis poden utilitzar el paràmetre
  	ALL amb qualsevol canal
  
  
 • SERVADMIN LIST
  	Sintàxi: LIST patró [FORBIDDEN] [NOEXPIRE]
  
  	llista tots els canals registrats concordant amb el patró donat.
  	canals amb l'opció PRIVATE establreta sols seran mostrats
  	a administradors de serveis. canals amb l'opció NOEXPIRE
  	tindran un ! davant del nom del canal per a
  	administradors de serveis.
  
  	Si les opcions FORBIDDEN o NOEXPIRE son donades, sols canals
  	que, respectivament, tenen FORBID o NOEXPIRE establert seran
  	mostrats. Si ambdues opcions són donades, ambdós tipus de canals
  	seran mostrats. Aquestes opcions estan limitadas a
  	administradors de serveis.
  
  
 • SERVADMIN GETPASS
  	Sintàxi: GETPASS canal
  
  	Retorna la clau pel canal donat. tenir en compte
  	que quan aquesta comanda es fa servir, un missatge incloent la
  	persona que va executar la comanda i el canal en el que es va fer servir
  	seran seguits i enviats com a WALLOPS/GLOBOPS.
  
  	limitat a administradors de serveis.
  
  
 • SERVADMIN FORBID
  	Sintàxi: FORBID canal [raó]
  
  	Prohibeix a qualsevol de registrar o usar el canal
  	donat. pot ser cancelat eliminant el canal.
  
  	Raó pot ser requerida en certas xarxes.
  
  	limitat a administradors de serveis.
  
  
 • SERVADMIN SUSPEND
  	Sintaxis: /msg ChanServ SUSPEND channel [reason]
   
  	Syntax: SUSPEND channel [reason]
  
  	Disallows anyone from registering or using the given
  	channel. May be cancelled by using the UNSUSPEND
  	command to preserve all previous channel data/settings.
  
  	Reason may be required on certain networks.
  
  	Limited to Services admins.
  
  
 • SERVADMIN UNSUSPEND
  	Sintaxis: /msg ChanServ UNSUSPEND channel
   
  	Syntax: UNSUSPEND channel
  
  	Releases a suspended channel. All data and settings
  	are preserved from before the suspension.
  
  	Limited to Services admins.
  
  
 • SERVADMIN STATUS
  	Sintàxi: STATUS canal nickname
  
  	Retorna el nivell d'accés actual del nick donat
  	en el canal donat. La resposta és de la forma:
  
  	  STATUS canal nickname nivell-de-accés
  
  	Si un error es dóna, la resposta serà de la forma:
  
  	  STATUS ERROR missatge-de-error
  
  	limitat a administradors de serveis.