Anope 1.8.9.3131 - BotServ
  Catalan . German . English . Spanish . French . Greek . Hungarian . Italian . Dutch . Polish . Portuguese . Russian . Turkish .
  | NickServ | ChanServ | OperServ | MemoServ | HostServ | BotServ |

 • HELP
  	BotServ et permet crear un bot en el teu propi canal.
  	Això ha estat creat per a usuaris que no poden
  	tenir un bot en un host o configurar un bot, o per a us en xarxes
  	que no permeten bots d'usuaris. Comandes
  	disponibles estan llistades més endavant; per a
  	utilitzar-los, escriu /msg BotServ comanda. per a més
  	informació sobre un comanda especifica, escriu
  	/msg BotServ HELP comanda.
  
  
  
 • BOTLIST
  	Sintàxi: BOTLIST
  
  	Llista tots els bots disponibles en aquesta xarxa.
  
  
 • ASSIGN
  	Sintàxi: ASSIGN canal nick
  
  	Assigna un bot especificat per nick al canal.
  	Desprès d'això pots configurar el bot segons
  	les teves necessitats.
  
  
 • UNASSIGN
  	Sintàxi: UNASSIGN canal
  
  	Desassigna un bot d'un canal. A l'utilitzar aquesta comanda
  	el bot ja no entrara al canal. De totes maneres, la configuració
  	del bot pel canal es enmagatzemada, així et sera possible
  	reassignar un bot sense haver de configurar-lo de nou.
  
  
 • INFO
  	Sintàxi: INFO {canal | nick}
  
  	Permet veure la informació de BotServ sobre un canal o
  	bot. Si el parametre es un canal, rebràs informació
  	així como kickers activats. Si el parametre es un nick,
  	rebràs informació sobre el bot, així com temps
  	de creació o nom de canals en els que aquest estigui.
  
  
 • SET
  	Sintàxi: SET canal opció parametres
  
  	Configura opcions de bot. Opció pot ser uno de:
  
  	  DONTKICKOPS   Per a protegir ops contra kicks de bots
  	  DONTKICKVOICES  Per a protegir voices contra kicks de bots
  	  GREET      Habilita missatges de benvinguda
  	  FANTASY     Habilita comandoe de fantasia
  	  SYMBIOSIS    Permet al bot a actuar como un bot real
  
  	Escriu /msg BotServ HELP SET opció per més informació
  	sobre una opció especifica.
  
  	Nota: L'accés a aquesta comanda esta controlat pel
  	nivell SET.
  
  
 • SET DONTKICKOPS
  	Sintàxi: SET canal DONTKICKOPS {ON|OFF}
  
  	Habilita o deshabilita el mode de protecció d'ops
  	en un canal. En habilitar-lo, ops no seran
  	kickejats pel bot, encara que no concideixen amb
  	el nivell NOKICK.
  
  
 • SET DONTKICKVOICES
  	Sintàxi: SET canal DONTKICKVOICES {ON|OFF}
  
  	Habilita o deshabilita el mode de protecció de voices
  	en un canal. En hbilitarlo, voices no seran
  	kickejatos pel bot, encara que no coincideixin amb
  	el nivell NOKICK.
  
  
 • SET FANTASY
  	Sintàxi: SET canal FANTASY {ON|OFF}
  
  	Habilita o deshabilita el mode de fantasia
  	en un canal. En habilitar-lo, els usuaris podran
  	utilitzar les comandes !op, !deop, !voice, !devoice,
  	!kick, !kb, !unban, !seen en un canal (investiga
  	com utilitzar-los; intenta amb o sense nick per cadascú
  	i amb raó per a alguns?).
  
  	Cal dir que els usuaris que desitgin utilitzar comandes
  	de fantasia HAN DE DISPOSSAR del nivell necessari
  	pel nivell FANTASIA i altres depenent
  	de la comanda si es requereix (per exemple, per a
  	utilitzar !op, l'usuari ha de tenir suficient
  	accés pel nivell OPDEOP).
  
  
 • SET GREET
  	Sintàxi: SET canal GREET {ON|OFF}
  
  	Habilita o deshabilita el mode de asludo en
  	un canal. En habilitar-lo, el bot mostrara els
  	missatges dels usuaris que entrin al canal,
  	sempre i quan tinguin el suficient accés
  	al canal.
  
  
 • SET SYMBIOSIS
  	Sintàxi: SET canal SYMBIOSIS {ON|OFF}
  
  	Habilita o dehsabilita el mode simbiosis en
  	un canal. En habilitar-lo, el bot fara qualsevol
  	cosa que normalmente hauria fet BotServ en els
  	canals, tal como modes, KICKS i fins tot els
  	missatges d'entrada.
  
  
 • KICK
  	Sintàxi: KICK canal opció parametres
  
  	Configura els kickers de bot. opció pot ser una de:
  
  	  BOLDS     Estableix si el bot kickejara negretes
  	  BADWORDS   Estableix si el bot kickejara paraules malsonants
  	  CAPS     Estableix si el bot kickejara majuscules
  	  COLORS    Estableix si el bot kickea colors
  	  FLOOD     Estableix si el bot kickejara usuaris
  	         que floodejan
  	  REPEAT    Estableix si el bot kickejara usuaris
  	         que repeteixen com l'allioli
  	  REVERSES   Estableix si el bot kickejara reversos
  	  UNDERLINES  Estableix si el bot kickejara subratllats
  
  	Escriu /msg BotServ HELP KICK Opció per més
  	informació sobre una opció especifica.
  
  	Nota: L'accés a aquesta comanda es control.lat pel
  	nivell SET.
  
  
 • KICK BOLDS
  	Sintàxi: KICK canal BOLDS {ON|OFF} [ttb]
  
  	Estableix el kick per negretes a actvitat o desactivat.
  	En habilitar-lo, aquesta opció li diu al bot que kickegi
  	usuaris que utilitzin negretes.
  
  	ttb es el numero de cops que un usuari sera kickejat
  	abans de ser banejat. No cal especificar ttb per a deshabilitar
  	el sistema de ban un cop activat.
  
  
 • KICK COLORS
  	Sintàxi: KICK canal COLORS {ON|OFF} [ttb]
  
  	Estableix el kick per colors a activat o desactivat.
  	En habilitar-lo, aquesta opció li diu al bot que kickegi
  	usuaris que utilitzin colors.
  
  	ttb es el numero de cops que un usuari sera kickejat
  	abans de ser banejat. No cal especificar ttb per a deshabilitar
  	el sistema de ban un cop activat.
  
  
 • KICK REVERSES
  	Sintàxi: KICK canal REVERSES {ON|OFF} [ttb]
  
  	Estableix el kick per reversos a activat o desactivat.
  	En habilitar-lo, aquesta opció li diu al bot que kickegi
  	usuaris que utilitzin reversos.
  
  	ttb es el numero de cops que un usuari sera kickejat
  	abans de ser banejat. No cal especificar ttb per a deshabilitar
  	el sistema de ban un cop activat.
  
  
 • KICK UNDERLINES
  	Sintàxi: KICK canal UNDERLINES {ON|OFF} [ttb]
  
  	Estableix el kick per subratllats a activat o apagat.
  	En habilitar-lo, aquesta opció li diu al bot que kickegi
  	usuaris que utilitzin subratllats.
  
  	ttb es el numero de cops que un usuari sera kickejat
  	abans de ser banejat. No cal especificar ttb per a deshabilitar
  	el sistema de ban un cop activat.
  
  
 • KICK CAPS
  	Sintàxi: KICK canal CAPS {ON|OFF} [ttb [min [porcentaje]]]
  
  	Estableix el kick per mayusculas a activat o desactivat.
  	En habilitar-lo, aquesta opció le diu al bot que kickegi
  	usuaris que estiguin escrivint en majuscules.
  
  	El bot kickeja nomès si hi ha com a mínim min majuscules
  	i que constitueixin com a mínim porcentatge%% del total
  	del text (si no s'especifica, per defecte s'estableix a 10
  	caràcters i 25%%).
  
  	ttb es el numero de cops que un usuari sera kickejat
  	abans de ser banejat. No cal especificar ttb per a deshabilitar
  	el sistema de ban un cop activat.
  
  
 • KICK FLOOD
  	Sintàxi: KICK canal FLOOD {ON|OFF} [ttb [ln [segs]]]
  
  	Estableix el kick per flood a activat o desactivat.
  	En habilitar-lo, aquesta opció li diu al bot que kickegi
  	usuaris que estiguin floodejant el canal utilitzant com a mínim
  	ln linees en segs segons (si no s'especifica, per
  	defecte es establert a 6 linees en 10 segons).
  
  	ttb es el numero de cops que un usuari sera kickejat
  	abans de ser banejat. No cal especificar ttb per a deshabilitar
  	el sistema de ban un cop activat.
  
  
 • KICK REPEAT
  	Sintàxi: KICK #canal REPEAT {ON|OFF} [ttb [num]]
  
  	Estableix el kick per repetició a activat o desactivat.
  	En habilitar-lo, aquesta opció li diu al bot que kickegi
  	usuaris que estiguin repetint num cops (si num no s'especifica,
  	per defecte es establert a 3).
  
  	ttb es el numero de cops que un usuari sera kickejat
  	abans de ser banejat. No cal especificar ttb per a deshabilitar
  	el sistema de ban un cop activat.
  
  
 • KICK BADWORDS
  	Sintàxi: KICK #canal BADWORDS {ON|OFF} [ttb]
  
  	Estableix el kick per paraules malsonants a activat o desactivat.
  	En habilitar-lo, aquesta opció li diu al bot que kickegi
  	usuaris que utilitzin certes paraules al canal.
  
  	Pots definir paraules malsonants pel teu canal utilitzant la comanda
  	BADWORDS. Escriu /msg BotServ HELP BADWORDS per més informació.
  
  	ttb es el numero de cops que un usuari sera kickejat
  	abans de ser banejat. No cal especificar ttb per a deshabilitar
  	el sistema de ban un cop activat.
  
  
 • BADWORDS
  	Sintàxi: BADWORDS canal ADD paraula [SINGLE | START | END]
  	     BADWORDS canal DEL {paraula | nom | llista}
  	     BADWORDS canal LIST [mascara | llista]
  	     BADWORDS canal CLEAR
  
  	Mante la llista de paraules malsonants per un canal. La llista
  	de paraules malsonants determina quines paraules han de donar peu a ser kickejats
  	Quan el kick per paraules malsonants esta habilitat. Per més
  	informació, escriu /msg BotServ HELP KICK BADWORDS.
  
  	La comanda BADWORDS ADD afegeix una paraula a la llista
  	de paraules malsonants. Si s'especifica SINGLE, el kick es
  	fara nomès si l'usuari du la paraula completa. Si s'especifica
  	START, el kick es fara nomès si l'usuari
  	escriu una paraula que comenci amb paraula.
  	Si no s'especifica END, el kick es fara nomès si
  	l'usuari escriu una paraula que finalitzi amb paraula. Si
  	no s'especifica res, un kick es farà cada vegada que
  	paraula sigui escrita per un usuari.
  
  	La comanda BADWORDS DEL esborra la paraula esmantada de la
  	llista de paraules malsonants. Si s'especifica una llista de noms, aquestes
  	instàncies son esborrades. (Veure l'exemple per LIST especificat més
  	endavant).
  
  	La comanda BADWORDS LIST mostra la llista de bad
  	words. Si s'especifica una mascara, nomès les instàncies
  	concordant amb la mascara són mostrades. Si s'especifica una llista
  	de noms, nomès aquestes instàncies son mostrades;
  	per exemple:
  
  	  BADWORDS #canal LIST 2-5,7-9
  	   Llista paraules malsonants enumerades de 2 a 5 i de 7 a 9.
  
  	La comanda BADWORDS CLEAR neteja totes les instàncies
  	de la llista de paraules malsonants.
  
  
 • SAY
  	Sintàxi: SAY canal text
  
  	Fa que el bot escrigui el text especificat en el canal especificat.
  
  
 • ACT
  	Sintàxi: ACT canal text
  
  	Fa que el bot fagi l'equivalent a la comanda "/me"
  	en el canal especificat utilitzant el text especificat.
  
  
  
 • SERVADMIN BOT
  	Sintaxi: BOT ADD nick usuari host real
  	     BOT CHANGE nick-ant nick-nue [usuari [host [real]]]
  	     BOT DEL nick
  
  	Permet als administradors de serveis crear, modificar
  	i esborrar bots que usuaris podran usar en els seus propis
  	canals.
  
  	BOT ADD afegeix un bot con el nickname, usuari, host
  	i nombre reial donats. Ja que no es fan comprovacions
  	d'integritat per aquests parametres, tingues molta cura.
  	BOT CHANGE permet cambiar el nickname, usuari, host
  	o nom real d'un bot sense tenir que esborrar-lo (i la
  	informació associada a ell).
  	BOT DEL esborra el bot donat de la llista de bots.
  
  	Nota: Si fas un bot amb un nick ja enregistrat,
  	sera eliminat. A més, si un usuari està actualment
  	usant el nick, serà killejat.
  
  
 • SERVADMIN SET
  
  	Aquestes opcions estan reservades a administradors de
  	Serveis:
  
  	  NOBOT      Evita a un bot de ser assignat
  	            a un canal
  	  PRIVATE     Evita a un bot de ser assignat
  	           per algú mes que un operador
  	           d'IRC
  
  
 • SERVADMIN SET NOBOT
  
  	Sintaxi: SET canal NOBOT {ON|OFF}
  
  	Aquesta opció fa al canal no sigui assignable. Si un
  	bot ja està assignat al canal, es desassignara
  	automàticament quan habiliteu aquesta opció.
  
  	Limitat a administradors de serveis.
  
  
 • SERVADMIN SET PRIVATE
  	Sintaxi: SET nick-del-bot PRIVATE {ON|OFF}
  
  	Aquesta opció evita un bot de ser assignat
  	a un canal per usuaris que no son operadors
  	d'IRC.
  
  	Limitat a administradors de serveis.